ครูวิเศษ สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

แนะนำหนังสือ

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุวดี วิริยางกูร
ภทรา นาพนัง และ
วนิดา สินเบญจพงศ์
จำนวน 244 หน้า
ราคา 250 บาท

การจัดการเรียนรวม : การสอนและการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียนรวม

การจัดการเรียนรวม : การสอนและการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียนรวม

โดย ยุวดี วิริยางกูร  วิมล เถาวัลย์ และ ภทรา นาพนัง
จำนวน 329 หน้า
ราคาปก 395 บาท

การสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย

โดย รองศาสตราจารย์
ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ 
จำนวน 387 หน้า 
ราคา 350 บาท

การสอนและการช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเรียนรู้ช้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

โดย รองศาสตราจารย์
ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุวดี วิริยางกูร

จำนวน 252 หน้า
ราคา 250 บาท

เด็กออทิสติก ... สอนไม่ยาก หากเข้าใจ

โดย รองศาสตราจารย์
ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุวดี วิริยางกูร

จำนวน 172 หน้า
ราคา 200 บาท