ผลงาน/กิจกรรมสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 : เสวนา หัวข้อ การเรียนรวม? การเรียนร่วม? การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 : เสวนา หัวข้อ การเรียนรวม? การเรียนร่วม? การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565


โครงการอบรม เรื่อง การสอนนักเรียนบกพร่องทางร่างกายฯ (รุ่น 1)

 โครงการอบรม เรื่อง การสอนนักเรียนบกพร่องทางร่างกายฯ (รุ่น 1) วันที่ 12-26 มี.ค.65


โครงการอบรม เรื่อง การสอนนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน (รุ่น 1) 12-26 มี.ค.65

โครงการอบรม เรื่อง การสอนนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน (รุ่น 1) 12-26 มี.ค.65


โครงการอบรม เรื่อง การจัดการพฤติกรรมเด็กพิเศษ (รุ่น 4)

 โครงการอบรม เรื่อง การจัดการพฤติกรรมเด็กพิเศษ (รุ่น 4)  เมื่อ 20 ก.พ.- 6 มี.ค.65


โครงการอบรม เรื่อง การสอนในห้องเรียนรวม (รุ่น 4-6) เมื่อ 5-19 ก.พ.65

 โครงการอบรม เรื่อง การสอนในห้องเรียนรวม (รุ่น 4-6) เมื่อ 5-19 ก.พ.65 ที่ผ่านมา


ผลงาน กิจกรรมในปี 2564 ของสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

 ผลงาน/กิจกรรมในปี 2564 โครงการอบรม เรื่อง “การสอนเด็กพิเศษออนไลน์” (คอร์สฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมฯ)    โครงการอบรมของสมาคมฯ จำนวน 8 โครงการ และ โครงการอบรม (รับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา) จำนวน 3 โครงการ


โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับผู้ปกครอง)

 โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติก

(สำหรับผู้ปกครอง)
 
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่
 


การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

 การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะของเด็กพิเศษ
การวิเคราะห์หน้าที่ของพฤติกรรม
แผนการจัดการพฤติกรรม (BIP)
วิธีและเทคนิคการจัดการพฤติกรรม


การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกาวิละอนุกูล และชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย

 การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกาวิละอนุกูล และชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคอีสาน

วันที่ 4-5 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อ.เมือง อุบลราชธานี
โดยวิทยากร ผศ. ดร. ยุวดี วิริยางกูร และคณะ


โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคเหนือ

การสอนเด็ดออทิสติก (สำหรับครูในภาคเหนือ) วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนกาวิละอนุกูล อ.เมือง เชียงใหม่ โดยวิทยากร ผศ. ดร. ยุวดี วิริยางกูร และคณะ


โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคใต้

  การสอนเด็ดออทิสติก (สำหรับครูในภาคใต้) 

วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อ.เมือง สงขลา
โดยวิทยากร ผศ. ดร. ยุวดี วิริยางกูร และคณะ