โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคเหนือ

โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคเหนือ

การสอนเด็ดออทิสติก (สำหรับครูในภาคเหนือ) 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนกาวิละอนุกูล อ.เมือง เชียงใหม่
โดยวิทยากร ผศ. ดร. ยุวดี วิริยางกูร และคณะ 
 
หัวข้อ
ลักษณะของนักเรียนออทิสติก
หลักสูตร แผน IEP การวัดและประเมินผล
เทคนิคการสอนที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีและลดปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียน
การทำงานกับผู้ปกครอง
  

Gallery