โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคอีสาน

โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคอีสาน

 วันที่ 4-5 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อ.เมือง อุบลราชธานี 
โดยวิทยากร ผศ. ดร. ยุวดี วิริยางกูร และคณะ

Gallery