การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

 
  • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  • ลักษณะของเด็กพิเศษ
  • การวิเคราะห์หน้าที่ของพฤติกรรม
  • แผนการจัดการพฤติกรรม (BIP)
  • วิธีและเทคนิคการจัดการพฤติกรรม