โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับผู้ปกครอง)

 โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับผู้ปกครอง)

 โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติก

(สำหรับผู้ปกครอง)
 
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่