โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนเด็กออทิสติก สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนเด็กออทิสติก สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2562

ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทยจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนเด็กออทิสติก” จำนวน 4 รุ่น เพื่อให้ครูในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีโอกาสได้รับความรู้อย่างทั่วถึง
 
- รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ
ระดับ #1 วันที่ 5-6 ส.ค. พ.ศ. 2562
ระดับ #2 วันที่ 7-8 ส.ค. และ 2 ก.ย. พ.ศ. 2562
 
- รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ระดับ #1 วันที่ 19-20 ส.ค. พ.ศ. 2562
ระดับ #2 วันที่ 21-22 ส.ค. และ 16 ก.ย. พ.ศ. 2562
 
- รุ่นที่ 3 ภาคใต้ ที่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระดับ #1 วันที่ 7-8 ก.ย. พ.ศ. 2562
ระดับ #2 วันที่ 9-10 ก.ย. และ 5 ต.ค. พ.ศ. 2562
 
- รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ ที่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
ระดับ #1 วันที่ 15-16 พ.ย. พ.ศ. 2562
ระดับ #2 วันที่ 17-18 พ.ย. และ 14 ธ.ค. พ.ศ. 2562
 
 
โครงการอบรมฯ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 
#1 ครูสอนเก่ง (เป็นเวลา 2 วัน)
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และ 
 
#2 ครูผู้เชี่ยวชาญ (เป็นเวลา 3 วัน)
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 
หมายเหตุ
- ผู้เข้าอบรมในระดับ #2 ต้องเคยผ่านการอบรมระดับ #1 มาแล้ว มีประสบการณ์การทำงานกับบุคคลที่มีภาวะออทิสติกอย่างน้อย 3 ปี เคยทำ IFSP/IEP/ITP ของนักเรียนที่มีภาวะออทิสติกมาแล้ว และกำลังสอนบุคคลออทิสติกอยู่
- ผู้เข้าอบรมในระดับ #2 ต้องเตรียมข้อมูลของกรณีศึกษาที่มีภาวะออทิสติก 1 คน มาเพื่อ 1) ทำแผน IFSP/IEP/ITP 2) แผนการจัดการพฤติกรรม (BIP) และ 3) สื่อทางสายตา ขณะเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ด้วย


 
ผู้สนใจสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
ชื่อ นางสาวยุวดี วิริยางกูร และ/หรือ นางสาวภทรา นาพนัง และ/หรือ นางสาววนิดา สินเบญจพงศ์
เลขที่บัญชี 816-258471-0

แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
อีเมล์ spedthailand@hotmail.com หรือ 
Facebook : ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ 
LINE : spedthailand 

ท่านที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (089) 797-5233