การสอนและการช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเรียนรู้ช้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

การสอนและการช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเรียนรู้ช้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร

จำนวน 252 หน้า
ราคา 250 บาท