โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคใต้

โครงการอบรมเรื่อง การสอนเด็กออทิสติกในภาคใต้

 การสอนเด็ดออทิสติก (สำหรับครูในภาคใต้) 

วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อ.เมือง สงขลา
โดยวิทยากร ผศ. ดร. ยุวดี วิริยางกูร และคณะ 
 
หัวข้อ
  • ลักษณะของนักเรียนออทิสติก
  • หลักสูตร แผน IEP การวัดและประเมินผล
  • เทคนิคการสอนที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีและลดปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียน
  • การวัดและประเมินผล
  • การทำงานกับผู้ปกครอง
 

 

Gallery