ประเภทสมาชิก

สมาชิกแบ่งเป็น 2 ประเภท

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกสามัญ

 • ค่าบำรุงรายปี ปีละ

  500 บาท

  หรือ

  ค่าบำรุงตลอดชีพ (ชำระครั้งเดียว)

  2,000 บาท

  สมัครสมาชิกสามัญ

  สมาชิกสามัญ
  ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ครูผู้สอน ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษแก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกวิสามัญ

 • ค่าบำรุงรายปี ปีละ

  200 บาท

  ผู้สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ

  สมาชิกวิสามัญ
  ได้แก่ ผู้ปกครองของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี